HİZMETLERİMİZ

İcra – İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku'nun amacı, alacağını ya da hakkını elde edemeyen alacaklı ya da hak sahibinin, bu hakkında kamu gücü yardımı ile ulaşmasını sağlamaktır. Aynı paralelde haksız yere bu güce maruz kalan kişilerin haklarının korunması da bu kanun kapsamında mümkündür. DKM Hukuk Bürosu, İcra İflas Kanunu'ndan doğan...

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk, kişilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kişilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerinin kamu hukuku gibi başka bir hukuk dalının konusuna girmeyen hukuk dalına verilen addır. Günlük hayatın büyük kısmına etki eden bu hukuk dalı açısından, DKM Hukuk Bürosu bilgisini ve tecrübesini müvekkilleri...

Miras Hukuku

Miras Hukuku, ölen kişinin malvarlığı üzerinde mirasçılarının haklarını düzenleyen hukuk dalıdır. Bu alanda mirasçıların haklarını ve mirastan faydalanmak istemeyen kişilerin taleplerini yerine getirilmesinde ve mirasın paylaştırılmasında DKM Hukuk Bürosu etkin ve sonuca endeksli çözümler ile hizmet vermektedir. Örneklemek gerekirse: - Terekenin idaresi, - Tereke davaları, - Tapu iptali ve...

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret Hukuku, gerçek ve tüzel kişilerin ticari ilişkilerini düzenleyen ve ticaret hayatında meydana gelen sorunların çözümüne yönelik hukuk dalıdır. DKM Hukuk Bürosu, öncelikle sorunlar ortaya çıkmadan verdiği hukuki danışmanlık hizmeti ile sorunların ortaya çıkmasını engellemeyi amaç edinmiş, çıkan sorunların çözümünde ise profesyonel ve ticari hayatın...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının kendilerinden daha güçlü işverenlere karşı korunması ve görevlerinin gereğini yerine getirmeyen işçilere uygulanacak yaptırımlar başta olmak üzere, iş hayatını maddi ve manevi yönden düzenleyen hukuk dalıdır. DKM Hukuk Bürosu iş hayatında karşılaşılabilecek her türlü ihtilafın...

Bilişim Hukuku

Bilişim (Ing.informatics) bilgilerin sistematik işleminin bilimidir. Bilişim Hukuku ise, günümüzde herkesin mâlumu olduğu üzere, hayatın tüm alanına giren ve etki eden bilgi teknolojileri hakkındaki hukuki ve cezai kuralların bütünüdür. DKM Hukuk Bürosu, birlikte çalıştığı teknoloji ve bilişim uzmanı firmalar ve şahısların danışmanlığı ile hukuki bilgiyi...

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Telif Hakları veya Fikri haklar, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamını ve komşu haklarını ifade eder. DKM Hukuk Bürosu yeni fikir ve icatların hak ettiği itibara ve ekonomik değere kavuşmasını sağlamak ve önceden tescil edilmiş bu haklara yönelik saldırıları engellemek için...

Arabuluculuk

Arabuluculuk hukukumuzda da düzenlenmiş alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk ekonomik, hızlı ve gizli bir çözüm alternatifi sunmaktadır. Bazı davalar ve hukuki işlemler öncesi zorunlu olarak düzenlenen arabuluculuk, ihtiyari olarak da her zaman başvurulabilecek bir yoldur. Büromuz tecrübeli ekibi ile arabuluculuk konusunda da hizmet vermektedir.

İdare Hukuku

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. . İdare hukuku kamu yararını oluşturmaya, bozulan yarar dengesini yeniden kurmaya yardımcı olarak idarenin faaliyet ve örgütlenmesini kurallara...

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku Gayrimenkul Hukuku taşınmazların alım-satımı, kiralanması, üzerine yapılacak inşaatların düzenlenmesi gibi hususları düzenleyen hukuk dalıdır. DKM Hukuk Bürosu olarak, bu alanda uzman ve tecrübeli kadromuzun desteği ile bu ciddi alanda teknik ve pratik çözümler sunmaktadır. Örneklemek gerekirse: - Gayrimenkul Hukuki İnceleme - Gayrimenkul Finansmanı - Tapu İptal...

Spor Hukuku

Spor Hukuku, günümüz spor dünyasının geldiği maddi ve sosyal durum ile birlikte değerlendirildiğinde, 21. y.y. hukuk dünyasının et hızlı gelişen hukuk dallarından birisidir. DKM Hukuk Bürosu, bu alanda karşılaşılabilecek hukuki sorunları uluslararası ve evrensel spor normları paralelinde çözüme kavuşturmaktadır. Örneklemek gerekirse: - Spor kulübü sahipliği ve üyeler...

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Doğrudan kişi özgürlüğüne yönelen bu hukuk dalı açısından DKM Hukuk Bürosu, hayatın akışında karşılaşılabilecek mağdur / şüpheli durumunda bulunan bütün kişilerin haklarını, savunma hakkının kutsallığı, mağdura haklarının iade edilmesi ve yargılamanın adil biçimde yürütülmesi ilkeleri...